Deze website gebruikt cookies, meer info hier
Om ze uit te zetten, volg de stappen in onze cookie policy
X

Algemene voorwaarden

0. VOORAFGAANDE OPMERKING | Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen Fi-nesse Brands and Graphics (Verder FinesseBrands genoemd) en de klant mogen onder geen beding gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van FinesseBrands. De klant gaat impliciet akkoord met de interpretatie die FinesseBrands geeft aan elk van de onderdelen en begrippen aangehaald in de offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die FinesseBrands aan de klant voorlegt met het oog op het aangaan of bestendigen van een wederzijdse verbintenis.

Art.  1 – VOORWAARDEN – ALGEMEEN  | Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, anders duidende verkoopsvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Art.  2 – AANBOD – PRIJS, VOORSTELLEN, BESTELLINGEN EN UITVOERING | Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures, worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd. Nadien hebben ze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging, getekend door een van onze bestuurders.

Deze bepaling slaat op zowel prijs als de geraamde datum van oplevering. Zelfs als een formele overeenkomst of dito orderbevestiging bestaat, kan FinesseBrands te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of een nieuwe opleveringsdatum formuleren voor het geval FinesseBrands het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit. In voorkomend geval heeft de klant het recht om binnen de veertien dagen na kennisgeving door FinesseBrands van de wijziging, de bestelling aan de nieuwe prijs en/of de nieuwe opleveringsdatum kosteloos te annuleren. Een dergelijke wijziging kan in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding, een schadeloosstelling of een ontbinding van de overeenkomst.

Alle prijzen zijn exclusief BTW (en andere mogelijke taksen) tenzij anders vermeld. FinesseBrands zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze overeenkomsten van hosting en domeinnamen worden ten alle tijde aangegaan voor een periode van 12 maanden (Contractduur).  De overeenkomst kan, na deze termijn van 12 maanden, door elk der partijen met een opzegtermijn van 3 maanden voorafgaand aan het einde van deze periode van 12 maanden verbroken worden. De opzegging dient ofwel via mail ofwel schriftelijk te gebeuren. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met 1 jaar verlengd zonder mogelijkheid tot terugbetaling, dit voor zowel het totaalbedrag als gedeeltelijk.

Art.  3 – SCHORSING– ANNULATIE| Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag exclusief BTW, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd. Indien een opdracht minder dan 48 uur voor het van start gaan, geannuleerd wordt is de klant bijkomend een schadevergoeding verschuldigd aan FinesseBrands van minimum 1 werkdag-vergoeding voor het overeengekomen werk.

Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% van de prijs BTW exclusief. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de foutieve tekortkoming van FinesseBrands wordt verbroken.

Art.  4. BETALINGSVOORWAARDEN | Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar via een overschrijving of een storting op het rekeningnummer van FinesseBrands met de vermelding van factuurnummer en -datum. Elke door de klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Art.  5 – LAATTIJDIGE BETALING | In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van Art.  5 van Wet van 02.08.2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het saldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% op het totaal van de gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.

Indien FinesseBrands haar verplichtingen niet nakomt ingevolge haar foutieve laattijdige tekortkoming, beschikt de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, over dezelfde rechten.

Elke betaling wordt door FinesseBrands aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat gerechtelijke reorganisatie (WCO) en/of ontbinding en in vereffeningstelling, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt FinesseBrands zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle verdere werkzaamheden voor de betreffende klant op te schorten.

FinesseBrands behoudt het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enige andere verplichting welke door klant niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van FinesseBrands, de betreffende diensten uit te schakelen en/of de geleverde ruimte te verwijderen. FinesseBrands kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet en/of winst. Indien tot uitschakeling / desactivering van de diensten wordt overgegaan zal FinesseBrands klant hierover minimaal 3 werkdagen van voordien, schriftelijk of per e-mail, informeren.

De betaling van de facturen mag nooit worden onderworpen aan het feit of de klant het resultaat van de opdracht of van delen ervan al dan niet kwalitatief of kwantitatief aanvaardt. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Art.  6 – EIGENDOMSRECHTEN| De door FinesseBrands geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald (zowel de hoofdsom als toebehoren). Met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste is van de koper. FinesseBrands blijft altijd eigenaar van het originele materiaal dat zij hebben geproduceerd.

Art.  7 – AUTEURSRECTHEN- REPRODUCTIE | Door het ondertekenen van de bestelbon / offerte aanvaardt de opdrachtgever de verplichting FinesseBrands te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten. FinesseBrands behoudt zich ook het exclusieve recht over alle technische rechten van door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren, het hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

Art.  8 – GEDEELTELIJKE BETALINGEN | Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schade-vergoeding en kosten, alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken.

Art.  9 – WIJZIGINGEN– ANNULATIE | Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Art.  10 – VERANTWOORDELIJKHEID| Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Art.  11 – INFORMATIE| De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan het medium. De klant zal FinesseBrands onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW-nummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Art.  12 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID| We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een opzettelijke fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst. Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – is beperkt tot maximaal 50 % van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

Art.  13 – LEVERINGS- EN UITVOERINGSTRIJMIJNEN| De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

Art.  14 – GEBREKEN| Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontdekking door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit Art. .

Art.  15 – AANSPRAKELIJKHEID – SCHADE | FinesseBrands raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. FinesseBrands aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, soring of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. FinesseBrands aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. FinesseBrands kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

Art.  16 – KLACHTEN – BETALING | Alle klachten in verband met levering en facturatie dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel. Indien de koper of de opdrachtgever niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door FinesseBrands geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art.  17 – AANKOOPVOORWAARDEN | Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

Art.  18 – DRUKPROEVEN | FinesseBrands staat er op om bij ieder drukwerk een nuttige drukproef (“goed voor druk”) na te zien binnen een redelijke termijn vóór het drukwerk effectief gedrukt wordt indien wij dit nodig achten. Indien de opdrachtgever FinesseBrands geen nuttige drukproef overmaakt binnen een redelijke termijn vóór het drukwerk effectief gedrukt wordt, kan FinesseBrands onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten (inclusief kleurfouten) en/of onvolkomenheden in het gedrukte werk.

Art.  19. UPDATES EN ONDERHOUD | Gedurende de duur van de overeenkomst zal FinesseBrands de actuele versie van de software ondersteunen of vervangen door andere versies die “upwards compatible” zijn. Die updates omvatten nooit de updates van andere software, ook niet van deze die vanuit (delen van) de voor de klant ontwikkelde en/of geconfigureerde software opgeroepen kunnen worden of in combinatie waarmee de voor de klant ontwikkelde en/of geconfigureerde software werkt. FinesseBrands beslist autonoom hoe en wanneer een nieuwe versie wordt geïnstalleerd en welke features er aan de nieuwe versie worden toegevoegd. Mochten de technische vereisten om de software te kunnen gebruiken door de technologische evolutie wijzigen, dan zal FinesseBrands hiervan de klant onverwijld op de hoogte brengen zodat hij, voor zover nodig, in staat is zijn lokale informatieverwerkende omgeving op de nieuwe situatie af te stemmen.

Art 20. ONTBINDING | Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van FinesseBrands om de meerdere schade te bewijzen. Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% – verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van FinesseBrands om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de foutieve tekortkoming van FinesseBrands wordt verbroken.

FinesseBrands kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen via een aangetekend schrijven als één of meer van de situaties uit de volgende opsomming, niet noodzakelijk beperkt tot, maar wel in de geest van die opsomming, zich voordoen:

• de klant heeft een betalingsachterstand van meer dan twee maanden.

• de klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met FinesseBrands,  andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt.

• als door nalatigheid van de klant, de opdracht langer dan 6 maand blijft open staan;

Als FinesseBrands één of meer dergelijke situaties vaststelt, behoudt het zich het recht toe om de dienstverlening volledig en onmiddellijk stop te zetten en dat onverminderd haar recht om eventuele achterstallige betalingen te vorderen of het recht om de eindfactuur op te maken en het volledige saldo op te vragen van de klant.

Ingeval van faling, gerechtelijke reorganisatie (WCO), ontbinding en in vereffeningstelling, voorlopig bewind, collectieve schulden-regeling of een andere indicatie van dreigend onvermogen of onbekwaamheid tot betaling door de klant, houdt FinesseBrands zich bovendien het recht voor om het gebruiksrecht op de software op te schorten, of een website offline te halen zonder daarbij de klant een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

FinesseBrands houdt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Beëindiging in onderling akkoord: Wanneer beide partijen deze overeenkomst beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen.

Art 21. – GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID | FinesseBrands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of laattijdig uitvoeren van een opdracht in geval van overmacht van welke aard ook of enige gebeurtenis buiten haar wil om. FinesseBrands is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De klant kan mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen. Daarenboven vrijwaart de klant FinesseBrands voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen klanten tegen FinesseBrands zou kunnen richten.

Art.  22. – PUBLICITEIT | Behoudens expliciet protest vanwege de klant, staat het FinesseBrands vrij voor eigen publiciteitsdoeleinden, schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant zelf. Daarbij zal FinesseBrands uiteraard geen bijzonderheden kenbaar maken die vallen onder de confidentialiteitsbepalingen zoals bepaald in een eventueel afzonderlijk contract met haar klant.

Art. 23. – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS | FinesseBrands en de klant verbinden zich ertoe persoonsgegevens welke zij van elkaar ontvangen te behandelen conform de Wet van 8 december 1992 en het uitvoerende Koninklijke Besluit van 13 februari 2001 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant aanvaardt en erkent dat FinesseBrands in de loop van de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst, persoonsgegevens die FinesseBrands van de klant ontvangt mag verwerken en de klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat alle relevante betrokkenen (zoals omschreven in de wet) instemmen met een dergelijke verwerking door FinesseBrands.

Art.  24. (Acceptable Use Policy)  | De klant zal zich houden aan de AUP van FinesseBrands. FinesseBrands heeft het recht deze AUP aan te passen. FinesseBrands behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten bij schending van de AUP.

Art.  25 –  AANSPRAKELIJKHEID | 

25.1 FinesseBrands kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant op haar systemen geplaatste gegevens.

25.2 De klant wordt verondersteld een back-up te nemen van alle gegevens die door de klant op de systemen worden geplaatst of via deze systemen worden verstuurd.

25.3 De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten.

25.4 FinesseBrands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door derden. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden.

25.5 FinesseBrands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten.

25.6 Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Art.  26 : INTELLECTUELE EIGENDOM |  Alle door FinesseBrands verstrekte stukken zoals ontwerpen, scripts, enz.. zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van FinesseBrands worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden doorgegeven.

Art.  27 : SLA |  Storingsbeheer • FinesseBrands stelt alles in het werk om storingen voor de klant te voorkomen en het aantal storingen tot het minimum te beperken. De procedure ‘storingsbeheer’ voorzien door FinesseBrands, is er op gericht om defecte functionaliteiten en diensterverlening zo snel mogelijk te herstellen. Het onderzoek naar de structurele oorzaak van de storing valt buiten deze procedure. FinesseBrands monitort zelf geen storingen op de websites van haar klanten. Desgewenst kan deze dienstverlening opgenomen worden in een afzonderlijke offerte voor servicebeheer. Storingen kunnen telefonisch aan FinesseBrands gemeld worden tijdens de gewone kantooruren (9u tot 17u30) op het algemene nummer of via [email protected] Interventietijden beginnen te lopen op het moment dat een probleem via deze gangbare kanalen ontvangen is door FinesseBrands. In geval van kritische omstandigheden of momenten kan FinesseBrands een gsmnummer ter beschikking stellen buiten de kantooruren om beschikbaar te zijn. Let wel: in geval van een interventie wordt het rush-uurtarief (95€/uur) gehanteerd.
Storingen worden omschreven volgens verschillende prioriteitsniveaus: Hoogste prioriteit: De storing verhindert het volledige functioneren van een specifieke organisatie en haar dienstverlening aan de eigen klanten. Een zeer snelle oplossing is vereist. Hoge prioriteit: De storing beïnvloedt het functioneren van minimum 1 medewerker van de organisatie en heeft als gevolg dat een individuele medewerker zijn dienstverlening niet kan voortzetten t.o.v. de eigen klanten. Een snelle oplossing is vereist. Lage prioriteit: De storing is hinderlijk maar beïnvloedt de werking van de klant niet. De dienstverlening kan nog steeds plaatsvinden. Een oplossing is vereist. De leveringstermijn kan afgesproken worden met de klant of opgenomen worden in de planning van FinesseBrands. Bij het aanmelden van een storing bepaalt FinesseBrands het prioriteitsniveau volgens de gegevens van de klant. De klant kan het prioriteitsniveau bijsturen. De initiële reactietijd van FinesseBrands op een storing wordt bepaald volgens de prioriteitsniveaus. Hoogste prioriteit: binnen de 8 uren (tijdens kantooruren) Hoge prioriteit: binnen de 2 werkdagen (tijdens kantooruren) Lage prioriteit: binnen de 7 werkdagen

Compensaties en overmacht Binnen deze standaard SLA-overeenkomst worden nooit compensaties voorzien. FinesseBrands kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging in de uitvoering van haar werkzaamheden indien de vertraging te wijten is aan een geval van overmacht.

Art.  28 – AUP (acceptable use policy) | Klanten van FinesseBrands waarvan wordt vastgesteld dat zij deze voorwaarden overtreden (uitsluitend en alleen ter beoordeling van FinesseBrands) worden onderworpen aan onmiddellijke schorsing en uiteindelijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten.

FinesseBrands kan de klant aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven.

Enige daad die resulteert in het onderbreken van de diensten aan andere FinesseBrands klanten of aan andere Internet-gebruikers onderwerpt de klant aan onmiddellijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor de kosten van verloren diensten, plus de kosten van het onderzoek.

Enige poging zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot enig systeem, hetzij in het netwerk van FinesseBrands, hetzij in enig ander netwerk, zal de klant onderwerpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met, maar niet beperkt tot, onmiddellijke opheffing van de account zonder restitutie voor vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkrijgen van ongeoorloofde toegang of een poging ongeoorloofde toegang te verkrijgen.

De klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die FinesseBrands maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te wikkelen.

Art.  29 – ACCOUNTS EN WACHTWOORDEN| De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren.

Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van FinesseBrands.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

Art.  30 – NETWERKGEBRUIK |  Het is klanten niet toegestaan de systemen en/of netwerken van FinesseBrands te gebruiken om:

A.systemen in het netwerk te verstoren.

B.netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren.

C.te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan Internet gekoppeld systeem te doorbreken.

D.de apparatuur, hardware, software, data of diensten van FinesseBrands te beschadigen of in het ongerede te brengen.

E.het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden.

F.bedrieglijke online marketingpraktijken uit te voeren.

G.inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers.

H.virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma’s in het netwerk of systeem te introduceren.

I.het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma’s.

J.ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.

K.zonder toestemming data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.

L.diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen.

M.doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopieren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker.

N.inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma’s en gegevens.

O.inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma’s ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de softwarecomponenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen.

P.enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt.

Q.enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen.

R.enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere Internet-gebruiker overlast veroorzaakt.

S.frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) “piramide-systemen”, “snel rijk worden-systemen” of “kettingbrieven”.

T.identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden.

U.te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie.

V.toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van FinesseBrands of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.

W.enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software.

X.persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.

Y.e-mail te versturen berichten te posten of anderzins te doen om de website, producten, onderwerpen of diensten te kopen, te verkopen, of te promoten zonder expliciet vooraf verkregen toestemming van derden om zulks te doen.

Art.  31 – E-MAIL |  Het is klanten niet toegestaan om:

A. ongevraagde commerciële e-mail (“UCE”) of ongevraagde bulk e-mail (“UBE”) te verzenden naar enige Internet-gebruiker via een FinesseBrands account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze FinesseBrands impliceert.

B. e-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.

C. e-mail te versturen naar meer dan 30 adressen tegelijkertijd (gebruikmakend van To-, Cc- of Bcc-headerregels), met uitzondering van mailinglists onder beheer van FinesseBrands.

D. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van FinesseBrands; Art.  3C blijft van toepassing wanneer toestemming is verleend.

E. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.

F. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van FinesseBrands te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. FinesseBrands behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.

G. Elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het netwerk van FinesseBrands moet voldoen aan de richtlijnen van RFC 3098 te vinden via http://www.faqs.org/rfcs/rfc3098.html. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van deze AUP.

FinesseBrands behoudt zich het recht voor enige door de klant geproduceerde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld door leden van de Internet-gemeenschap, of onwettig is volgens nationale of internationale regelgeving (specifiek, maar niet uitsluitend, beschermd materiaal), van zijn servers te verwijderen. Onder ‘aanstootgevend’ wordt tevens verstaan het adverteren van de website op een wijze die in Art.  3 en 4 van deze AUP wordt verboden (‘spamvertizing’), waarbij het niet van belang is of het adverteren van de website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het account van de klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving. Overtredingen mogen gemeld worden aan [email protected]

Art.  32 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK | De overeenkomsten worden gesloten op de maatschappelijke zetel van Fi-nesse Brand & Graphics en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

NEEM CONTACT MET ONS OP

[email protected]

+32 (0)2 300 89 65